ROBERT SCHUMANN

Studien in Kanon für den Pedal-Flygel op. 56 (1845)
Skizzen für den Pedal-Flügel op. 58 (1846)
Sechs Fugen über den Namen Bach op. 60 (1845)

Abendlied (arr. Oskar Merikanto)

JAN LEHTOLA
at Parikkala Church on the organ by B. A. Thulé (1908)